STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119731 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 22/2022-SM/PĐ-PL Còn hiệu lực
11/05/2022

119732 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 22/2022-SM/PĐ-PL Còn hiệu lực
11/05/2022

119733 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 09/2022/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
15/09/2022

119734 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 02/2023/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
12/04/2023

119735 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 09/2023/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
12/04/2023

119736 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 16/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
05/05/2023

119737 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 20/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
11/05/2023

119738 Đầu côn hút mẫu bệnh phẩm y tế các loại TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1251 PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ Còn hiệu lực
20/10/2020

119739 Đầu côn hút mẫu/Đầu típ hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 98-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
27/06/2019

119740 Đầu côn hút thuốc thử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210628-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ GPV Còn hiệu lực
04/08/2021