STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120551 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 207-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/12/2020

120552 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 211/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀO ANH Còn hiệu lực
04/03/2021

120553 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 06/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
15/04/2021

120554 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 238-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
21/05/2021

120555 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 302/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/05/2021

120556 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 522/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Còn hiệu lực
31/05/2021

120557 Đèn mổ TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 216.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SINH LONG Còn hiệu lực
08/07/2021

120558 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 865/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Còn hiệu lực
12/07/2021

120559 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 865/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Còn hiệu lực
12/07/2021

120560 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 005-MDT/210000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
21/07/2021