STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
1331 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

1332 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

1333 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

1334 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NAM 02/2023-PL/YTVN Còn hiệu lực
29/03/2023

1335 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 10/PLYV Còn hiệu lực
07/04/2023

1336 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-082023/170000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/04/2023

1337 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT 19052023_001/MQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2023

1338 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT 19052023_003/MQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2023

1339 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HANAMED 02/2023/PL/HANAMED Còn hiệu lực
12/07/2023

1340 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN 2023005/PLTTBYT-TA Còn hiệu lực
12/07/2023