STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
1341 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Alvo/01/2023 Còn hiệu lực
24/08/2023

1342 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 23-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
22/08/2023

1343 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT 01/2023/KQPL Còn hiệu lực
23/08/2023

1344 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23082806/MP-BPL Còn hiệu lực
31/08/2023

1345 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 94/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2023

1346 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐÔNG THÀNH 25.09-2023/PL-ĐT Còn hiệu lực
11/09/2023

1347 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ 02/BH-2023 Còn hiệu lực
07/10/2023

1348 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Comen/01/2023 Còn hiệu lực
14/10/2023

1349 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 76/PL-VQ Còn hiệu lực
30/10/2023

1350 BÀN MỔ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 134-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/11/2023