STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
1731 Băng cuộn Eurosilk TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 093-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG Còn hiệu lực
22/08/2019

1732 Băng cuộn Eurosilk TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 32/3112/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG Còn hiệu lực
16/09/2019

1733 Băng cuộn vải các cỡ. TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 61.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TASUPHARM Còn hiệu lực
23/12/2019

1734 Băng cuộn Y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 07/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Xuất Dụng Cụ T Tế Đông Pha Còn hiệu lực
29/07/2019

1735 Băng cuộn y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00136/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BĂNG GẠC Y TẾ LỢI THÀNH Còn hiệu lực
08/06/2021

1736 Băng cuộn y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 796/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/04/2022

1737 Băng cuộn y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BẢO AN 01/2022/PL-BA Còn hiệu lực
25/06/2022

1738 Băng cuộn y tế 3 con nai 1m8 x 0,07m TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 137-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA Còn hiệu lực
27/06/2019

1739 Băng cuộn y tế 3 con nai 1m8 x 0,085m TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 137-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA Còn hiệu lực
27/06/2019

1740 Băng cuộn y tế 3 con nai 2m x 0,09m TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 137-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA Còn hiệu lực
27/06/2019