STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
76801 Máy in nhiệt dùng cho hệ thống máy C-Arm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 40321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/07/2021

76802 Máy in nhiệt dùng cho hệ thống máy C-Arm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 74921CN/190000014/PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2021

76803 Máy in nhiệt dùng cho hệ thống máy C-Arm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM 07/2023/CONTEX-PL Còn hiệu lực
08/09/2023

76804 Máy in nhiệt màu dùng cho hệ thống siêu âm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 40321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/07/2021

76805 Máy in nhiệt màu dùng cho hệ thống siêu âm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 74921CN/190000014/PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2021

76806 Máy in nhiệt màu dùng cho hệ thống siêu âm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2458A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

76807 Máy in nhiệt màu dùng cho hệ thống siêu âm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM 1572022/CONTEX Đã thu hồi
15/07/2022

76808 Máy in nhiệt màu dùng cho hệ thống siêu âm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM 15072022/CONTEX Còn hiệu lực
16/07/2022

76809 Máy in nhiệt màu dùng cho hệ thống siêu âm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM 07/2023/CONTEX-PL Còn hiệu lực
08/09/2023

76810 Máy in nhiệt đen trắng dùng cho hệ thống siêu âm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 40221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/07/2021