STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
76911 Máy in phim Laser TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191258 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Còn hiệu lực
04/12/2019

76912 Máy in phim Laser TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 137/Carestream-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
04/11/2020

76913 Máy in phim Laser TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 137/Carestream-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
04/11/2020

76914 Máy in phim Laser TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 137/Carestream-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
04/11/2020

76915 Máy in phim laser TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT 02/2023/PL-VG Còn hiệu lực
13/01/2023

76916 Máy in phim laser TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT 01/2023/VG-PL Còn hiệu lực
14/04/2023

76917 Máy in phim laser TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT 02/2023/VG-PL Còn hiệu lực
14/04/2023

76918 Máy in phim laser TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT 01/2023/PL-VG Đã thu hồi
13/01/2023

76919 Máy in phim X quang y tế TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 208/170000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Hóa chất Hà Nội Còn hiệu lực
11/01/2021

76920 Máy in phim X- quang y tế (Medical X-ray printer) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM 03/2022/PLTTBYT-AGFA Còn hiệu lực
30/01/2024