STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
76941 Máy kiểm soát lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 22/MED0220 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM Còn hiệu lực
19/03/2020

76942 Máy kiểm soát lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 13/MED0620 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM Còn hiệu lực
18/06/2020

76943 Máy kiểm soát nhiệt độ máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 012.23/PL-TVME Còn hiệu lực
10/01/2024

76944 Máy kiểm soát nồng độ khí NO/ NO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 108 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING Còn hiệu lực
19/11/2019

76945 Máy kiểm soát thân nhiệt bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA 1203.PLB/LUGIA.2023 Còn hiệu lực
12/03/2023

76946 Máy kiểm soát thân nhiệt bệnh nhân (dùng trong y tế) và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 08/MED0220 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/03/2020

76947 Máy kiểm soát thân nhiệt bệnh nhân. Gồm: Máy chính: 01 hệ thống Ống dẫn khí: 01 cái Chăn quấn (IOB Patient warming Blanket): 16 loại ( model: Từ IOB -001 đến IOB-016) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 074-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Hoa Thịnh Phú Còn hiệu lực
02/07/2019

76948 Máy kiểm soát thân nhiệt và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 03/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/02/2020

76949 Máy kiểm soát thân nhiệt WarmTouch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 23/MED0618/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2019

76950 Máy kiểm soát thân nhiệt WarmTouch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 23/MED0618/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2019