STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77091 Máy ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6182021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/12/2022

77092 Máy ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 07022023/PLTTBYT/STECH Đã thu hồi
07/02/2023

77093 Máy ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3490/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/03/2023

77094 Máy ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3491/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/03/2023

77095 Máy ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 18032023/QMED Còn hiệu lực
06/04/2023

77096 Máy ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VINH KHÔI 001/2023/VK-HL Còn hiệu lực
08/04/2023

77097 Máy ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VINH KHÔI 002/2023/VK-FG Còn hiệu lực
25/04/2023

77098 Máy ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0706-05/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
07/06/2023

77099 Máy ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0706-07/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
07/06/2023

77100 Máy Ly Tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0806-03/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
08/06/2023