STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77141 Máy ly tâm tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 321/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
26/03/2021

77142 Máy ly tâm tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SINH NAM 21/16052024/PCBPL-SNC Còn hiệu lực
16/05/2024

77143 Máy ly tâm thẻ xét nghiệm nhóm máu thuộc hệ thống máy phân tích nhóm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-090/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/05/2020

77144 Máy ly tâm thường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 343/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

77145 Máy ly tâm thường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 405/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

77146 Máy ly tâm thường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 407/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

77147 Máy ly tâm thường thể tích nhỏ TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 158.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

77148 Máy ly tâm thường để bàn TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 158.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

77149 Máy ly tâm túi máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 405/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

77150 Máy ly tâm và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 47/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
01/07/2019