STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77151 Máy ly tâm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23092106/MP-BPL Còn hiệu lực
21/09/2023

77152 Máy ly tâm mẫu hệ tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 43.23-STG/PL-MG Còn hiệu lực
21/06/2023

77153 Máy ly tâm ScanFuge Maxi chuyên dùng trong HTSS TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YS046/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
18/12/2019

77154 Máy ly tâm Sigma 2-7 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á SEA-Sigma-001 Công ty TNHH TMDV Thiết bị Đông Nam Á Còn hiệu lực
26/06/2019

77155 Máy ly tâm tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 321/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
26/03/2021

77156 Máy ly tâm tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SINH NAM 21/16052024/PCBPL-SNC Còn hiệu lực
16/05/2024

77157 Máy ly tâm thẻ xét nghiệm nhóm máu thuộc hệ thống máy phân tích nhóm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-090/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/05/2020

77158 Máy ly tâm thường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 343/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

77159 Máy ly tâm thường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 405/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

77160 Máy ly tâm thường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 407/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
31/12/2021