STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77251 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0891/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
29/11/2019

77252 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0889/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
29/11/2019

77253 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0894/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
29/11/2019

77254 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0893/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
29/11/2019

77255 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0888/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
29/11/2019

77256 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 22/Furuno-2019/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
11/12/2019

77257 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 22/Furuno-2019/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
11/12/2019

77258 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 22/Furuno-2019/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
11/12/2019

77259 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2761 PL Công ty TNHH thiết bị y tế T&Q Còn hiệu lực
23/12/2019

77260 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 175/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2019