STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77321 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ VINH HIỂN ĐẠT 911/VB Còn hiệu lực
15/11/2023

77322 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ VINH HIỂN ĐẠT 222/VB Còn hiệu lực
22/12/2023

77323 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 03/2024/NP-PL Còn hiệu lực
10/01/2024

77324 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 2901AB-SEAMATY Còn hiệu lực
29/01/2024

77325 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG 240301-VK/052022TT-BYT Còn hiệu lực
07/03/2024

77326 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 01PL-DVC/ 180000010/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Đã thu hồi
30/06/2019

77327 Máy phân tích sinh hoá TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 02PL-DVC/ 180000010/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Đã thu hồi
30/06/2019

77328 Máy phân tích sinh hoá TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 04PL-DVC/ 180000010/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Đã thu hồi
30/06/2019

77329 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-11/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
04/01/2020

77330 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-11/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
04/01/2020