STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77341 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 22013-011312/170000140/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2023

77342 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 22011-011312/170000140/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2023

77343 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP MSH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/01/2023

77344 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 23001-010302/170000140/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/03/2023

77345 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 2209226/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

77346 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT 080523-HKT-KQPL Còn hiệu lực
12/05/2023

77347 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 36/CV/HL.2023 Còn hiệu lực
27/06/2023

77348 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH 230001201/PCBB-HCM Còn hiệu lực
03/08/2023

77349 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG 2908/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2023

77350 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG 2908/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2023