STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77361 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 01PL-DVC/ 180000010/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Đã thu hồi
30/06/2019

77362 Máy phân tích sinh hoá TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 02PL-DVC/ 180000010/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Đã thu hồi
30/06/2019

77363 Máy phân tích sinh hoá TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 04PL-DVC/ 180000010/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Đã thu hồi
30/06/2019

77364 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-11/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
04/01/2020

77365 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-11/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
04/01/2020

77366 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-11/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
04/01/2020

77367 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-58/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
31/12/2019

77368 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-59/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
31/12/2019

77369 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-59/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
31/12/2019

77370 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-59/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
31/12/2019