STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77411 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-11/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
04/01/2020

77412 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-58/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
31/12/2019

77413 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-59/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
31/12/2019

77414 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-59/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
31/12/2019

77415 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-59/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
31/12/2019

77416 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-59/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
31/12/2019

77417 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-145/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
22/11/2019

77418 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-524/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Đã thu hồi
18/02/2020

77419 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 02/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/12/2019

77420 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 03/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/12/2019