STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77471 Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0107/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM Còn hiệu lực
24/09/2021

77472 Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0456-1/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM Còn hiệu lực
13/01/2022

77473 Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 92/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DIOGENE Còn hiệu lực
11/07/2019

77474 Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-180/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Sixmurs HTH Việt Nam Còn hiệu lực
16/12/2021

77475 Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00220/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM Còn hiệu lực
10/08/2021

77476 Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0224/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM Còn hiệu lực
10/08/2021

77477 Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0434/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM Còn hiệu lực
30/11/2021

77478 Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0456/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM Còn hiệu lực
09/12/2021

77479 Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0224/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM Đã thu hồi
10/08/2021

77480 Máy phân tích sinh hóa xét nghiệm Hemoglobin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-049/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
06/03/2020