STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77511 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 22011-011312/170000140/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2023

77512 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP MSH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/01/2023

77513 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 23001-010302/170000140/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/03/2023

77514 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 2209226/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

77515 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT 080523-HKT-KQPL Còn hiệu lực
12/05/2023

77516 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 36/CV/HL.2023 Còn hiệu lực
27/06/2023

77517 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH 230001201/PCBB-HCM Còn hiệu lực
03/08/2023

77518 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG 2908/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2023

77519 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG 2908/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2023

77520 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 2707/AB-DIRUI Còn hiệu lực
27/09/2023