STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77561 Máy đo chiều dài ống tủy, định vị chóp dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 488-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
06/04/2020

77562 Máy đo chiều dài ống tủy, định vị chóp dùng trong nha khoa (Phụ kiện đồng bộ: Tay khoan, Dây đo, Móc môi, Kẹp trâm, Đầu tra dầu, Bộ nguồn, Đầu chuyển đổi nguồn) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 213-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
15/10/2020

77563 Máy đo chiều dài ống tủy, định vị chóp dùng trong nha khoa và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 027-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
24/06/2020

77564 Máy đo chiều dài ống tủy, định vị chóp dùng trong nha khoa và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 005-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
18/03/2020

77565 Máy đo chiều dài ống tủy, định vị chóp dùng trong nha khoa và phụ kiện đồng bộ (Apex Locator) (Bộ nguồn, Dây đo, Kẹp trâm, Móc môi) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 208-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
15/10/2020

77566 Máy đo chiều dài ống tủy, định vị chóp dùng trong nha khoa-Đầu tay khoan (Phụ kiện đồng bộ của máy đo chiều dài ống tủy, định vị chóp dùng trong nha khoa) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 028-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
24/06/2020

77567 Máy đo chiều dài ống tủy, định vị chóp dùng trong nha khoa-Đầu tay khoan (Phụ kiện đồng bộ của máy đo chiều dài ống tủy, định vị chóp dùng trong nha khoa) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 013-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
12/05/2020

77568 Máy đo chiều dài tủy răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 793/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
04/08/2020

77569 Máy đo chiều dài tủy răng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 290-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Đinh Vũ Hiếu Còn hiệu lực
06/09/2021

77570 Máy đo chiều dài tủy răng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 289-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Đinh Vũ Hiếu Còn hiệu lực
06/09/2021