STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77581 Nẹp xương đòn các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 161/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

77582 Nẹp xương đòn các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 162/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

77583 Nẹp xương đòn các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 165/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

77584 Nẹp xương đòn các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 166/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

77585 Nẹp xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 225-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Còn hiệu lực
20/04/2020

77586 Nẹp y tế cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 302022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

77587 Nẹp đầu dưới xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 163/MKM/1020 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
16/11/2020

77588 Nẹp đầu dưới xương cánh tay các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 10/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/08/2019

77589 Nẹp đầu dưới xương cánh tay các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 73/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/09/2019

77590 Nẹp đầu dưới xương cánh tay chữ Y TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 163/MKM/1020-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021