STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77581 Máy lọc không khí tạo oxy (Oxygen Concentrator) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 357.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Ô TÔ Còn hiệu lực
23/08/2021

77582 Máy lọc không khí tạo oxy (Oxygen Concentrator) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 357.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Ô TÔ Còn hiệu lực
23/08/2021

77583 Máy lọc không khí tạo oxy (Oxygen Concentrator) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 357.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Ô TÔ Còn hiệu lực
23/08/2021

77584 Máy lọc không khí tạo oxy (Oxygen Concentrator) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 357.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Ô TÔ Còn hiệu lực
23/08/2021

77585 Máy lọc không khí tạo oxy (Oxygen Concentrator) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 357.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Ô TÔ Còn hiệu lực
23/08/2021

77586 Máy lọc không khí tạo oxy (Oxygen Concentrator) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 357.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Ô TÔ Còn hiệu lực
23/08/2021

77587 Máy lọc không khí tạo oxy MD-5 (5L/min, 300W) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 497.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN VIỆT HOA Còn hiệu lực
05/10/2021

77588 Máy lọc không khí, tạo oxy 5 lít TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 427.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LMART Còn hiệu lực
08/09/2021

77589 Máy lọc không khí, tạo oxy 5 lít TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 427.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LMART Còn hiệu lực
08/09/2021

77590 Máy lọc màng bụng (thẩm phân phúc mạc) tự động. TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2171/170000074/PCBPL-BYT VPĐD Baxter Healthcare (Asia) Pte Ltd tại TP Hồ Chí Minh Đã thu hồi
02/05/2021