STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77611 Máy phân tích thành phần cơ thể Inbody 270 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 002-EIMI/2020/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
08/04/2020

77612 Máy phân tích thành phần cơ thể InBody 370S TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 168-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
12/07/2019

77613 Máy phân tích thành phần cơ thể Inbody 370S TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 002-EIMI/2020/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
08/04/2020

77614 Máy phân tích thành phần cơ thể InBody 570 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 168-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
12/07/2019

77615 Máy phân tích thành phần cơ thể Inbody 570 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 002-EIMI/2020/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
08/04/2020

77616 Máy phân tích thành phần cơ thể InBody 770 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 168-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
12/07/2019

77617 Máy phân tích thành phần cơ thể Inbody 770 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 002-EIMI/2020/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
08/04/2020

77618 Máy phân tích thành phần cơ thể Inbody 970 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 413-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/03/2022

77619 Máy phân tích thành phần cơ thể InBody Dial TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1675/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
21/07/2019

77620 Máy phân tích thành phần cơ thể Inbody H20N TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 454-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022