STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77651 Máy laser xung dài Alenxandrite 755nm và Nd: Yag 1064nm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 405 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
21/08/2019

77652 Máy laser xung màu VBeam Perfecta TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 411 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
21/08/2019

77653 Máy laser Yag & SLT điều trị trong nhãn khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HD007f/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TTBYT HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
27/09/2019

77654 Máy laser Yag dùng trong nhãn khoa và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 382/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2020

77655 Máy laser Yag dùng trong nhãn khoa và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 163/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN Còn hiệu lực
04/03/2021

77656 Máy Laser Yag điều trị dùng trong nhãn khoa và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 017/170000113/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2023

77657 Máy laser Yag điều trị trong nhãn khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HD007f/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TTBYT HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
27/09/2019

77658 Máy Laser điện trường TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD 07 PLTTBYT Còn hiệu lực
25/07/2023

77659 Máy Laser điện trường TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD 09 PLTTBYT Còn hiệu lực
25/07/2023

77660 Máy laser điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 101-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019