STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77691 Máy phân tích điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 13/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc Tín Còn hiệu lực
16/03/2020

77692 Máy phân tích điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 13/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc Tín Còn hiệu lực
16/03/2020

77693 Máy phân tích điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 13/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc Tín Còn hiệu lực
16/03/2020

77694 Máy phân tích điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 19/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc Tín Còn hiệu lực
01/04/2020

77695 Máy phân tích điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 51/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/04/2021

77696 Máy phân tích điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 51/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/04/2021

77697 Máy phân tích điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 51/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/04/2021

77698 Máy phân tích điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 51/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/04/2021

77699 Máy phân tích điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 28/180000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Còn hiệu lực
16/04/2021

77700 Máy phân tích điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 28/180000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Còn hiệu lực
16/04/2021