STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77711 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-814/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
25/11/2019

77712 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-854/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
25/11/2019

77713 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-901/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Đã thu hồi
24/10/2020

77714 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 97/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
17/03/2020

77715 Máy xét nghiệm ELISA và CLIA tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-23/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2023

77716 Máy xét nghiệm ELISA và CLIA tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-23/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2023

77717 Máy xét nghiệm ELISA và CLIA tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-23/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2023

77718 Máy xét nghiệm ELISA và CLIA tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-23/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2023

77719 Máy xét nghiệm H.Pylori hơi thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MARA 0030-2021/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
27/09/2021

77720 Máy xét nghiệm H.Pylori hơi thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM 002-2022/PL-ARQVN Còn hiệu lực
31/05/2022