STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77711 Máy lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 445/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
13/07/2023

77712 Máy lọc máu hoàn hồi và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 07200917 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Quỳnh Anh Còn hiệu lực
13/08/2019

77713 Máy lọc máu hoàn hồi và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01210917 Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế ATT Còn hiệu lực
13/08/2019

77714 Máy lọc máu liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200100 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM  Còn hiệu lực
06/03/2020

77715 Máy lọc máu liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200296 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM  Còn hiệu lực
29/05/2020

77716 Máy lọc máu liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2151/170000074/PCBPL-BYT VPĐD Baxter Healthcare (Asia) Pte Ltd tại TP Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
02/05/2021

77717 Máy lọc máu liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2151/170000074/PCBPL-BYT VPĐD Baxter Healthcare (Asia) Pte Ltd tại TP Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
02/05/2021

77718 Máy lọc máu liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2170/170000074/PCBPL-BYT VPĐD Baxter Healthcare (Asia) Pte Ltd tại TP Hồ Chí Minh Đã thu hồi
02/05/2021

77719 Máy lọc máu liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2170/170000074/PCBPL-BYT VPĐD Baxter Healthcare (Asia) Pte Ltd tại TP Hồ Chí Minh Đã thu hồi
02/05/2021

77720 Máy lọc máu liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2168/170000074/PCBPL-BYT VPĐD Baxter Healthcare (Asia) Pte Ltd tại TP Hồ Chí Minh Đã thu hồi
02/05/2021