STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77761 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 09HN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Đã thu hồi
31/07/2019

77762 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 15/2018/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đình Phong Đã thu hồi
20/10/2019

77763 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT BÌNH MINH 22-2022/PL-BM Đã thu hồi
18/10/2022

77764 Máy phân tích đông máu (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018907 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT BÌNH MINH Còn hiệu lực
26/02/2020

77765 Máy phân tích đông máu (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO THIÊN LỘC 16-2022/PL-BM Đã thu hồi
18/08/2022

77766 Máy phân tích đông máu (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT BÌNH MINH 18-2022/PL-BM Đã thu hồi
25/08/2022

77767 Máy phân tích đông máu bán tự động TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 15/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/08/2019

77768 Máy phân tích đông máu bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 67/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Còn hiệu lực
16/09/2019

77769 Máy phân tích đông máu bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0030/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Còn hiệu lực
29/12/2020

77770 Máy phân tích đông máu bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 4492021 - ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/11/2021