STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77771 Máy ly tâm lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 343/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

77772 Máy ly tâm lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 405/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

77773 Máy ly tâm lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 407/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

77774 Máy ly tâm lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM 02/2022-PLTBYT/VNITS Còn hiệu lực
21/06/2022

77775 Máy ly tâm lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT 24082023/MQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/08/2023

77776 Máy ly tâm lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM 240320/PL/LW2 Còn hiệu lực
21/03/2024

77777 Máy ly tâm lạnh thể tích nhỏ TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 158.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

77778 Máy ly tâm lạnh đa năng 6000 vòng/ phút TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6812021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/07/2022

77779 Máy ly tâm lạnh để bàn TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 158.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

77780 Máy ly tâm mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-549/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2019