STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77811 Ống thông (Catheter) cắt đốt điện sinh lý TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0044/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
26/08/2019

77812 Ống thông (Catheter) cắt đốt điện sinh lý TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0063/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
08/05/2020

77813 Ống thông (Catheter) cắt đốt điện sinh lý TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0063/180000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

77814 Ống thông (Catheter) cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0032/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
13/07/2019

77815 Ống thông (catheter) chẩn đoán thăm dò điện sinh lý TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT004e/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019

77816 Ống thông (Catheter) chẩn đoán thăm dò điện sinh lý TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3105-18 PL-TTDV Công ty TNHH xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Tâm Thu Còn hiệu lực
17/01/2021

77817 Ống thông (Catheter) chẩn đoán điện sinh lý TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0052/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
26/06/2019

77818 Ống thông (Catheter) chẩn đoán điện sinh lý TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0052/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
26/06/2019

77819 Ống thông (Catheter) chẩn đoán điện sinh lý TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0037/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
25/07/2019

77820 Ống thông (Catheter) chẩn đoán điện sinh lý TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0038/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
25/07/2019