STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77851 Ống thay thế lần 2 cho bộ mở dạ dày qua da TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018018 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
21/12/2019

77852 Ống thay thế lần 2 cho bộ mở dạ dày qua da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ KỸ THUẬT RQS 63/200000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị và Vật tư Kỹ thuật RQS Còn hiệu lực
18/10/2021

77853 Ống thép không gỉ (Stainless Steel Cannula 18G x 45mm) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 227.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Còn hiệu lực
21/07/2021

77854 Ống thép không gỉ (Stainless Steel Cannula 23G x 32mm) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 270.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Còn hiệu lực
06/08/2021

77855 Ống thép không gỉ (Stainless Steel Cannula 25G x 32mm) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 270.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Còn hiệu lực
06/08/2021

77856 Ống thép không gỉ (Stainless Steel Cannula 26G x 19.5mm) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 270.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Còn hiệu lực
06/08/2021

77857 Ống thép không gỉ 23G x 32 mm (Cannula 23G x 32 mm) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG 37/170000071/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long Đã thu hồi
25/11/2021

77858 Ống thép không gỉ 23G x 32 mm (Cannula 23G x 32 mm), Ống thép không gỉ 25G x 32 mm (Cannula 25G x 32 mm), Ống thép không gỉ 25G x 23 mm (Cannula 25G x 23 mm) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG 37/170000071/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long Còn hiệu lực
26/11/2021

77859 Ống thép không gỉ 23Gx32mm (Stainless Steel Cannula 23Gx32mm),Ống thép không gỉ 25Gx32mm (Stainless Steel Cannula 25Gx32mm),Ống thép không gỉ 26Gx19.5mm (Stainless Steel Cannula 26Gx19.5mm),Ống thép không gỉ 18Gx45mm (Stainless Steel Cannula 18Gx45mm), TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG 38/170000071/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long Còn hiệu lực
26/11/2021

77860 Ống thở TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2908/170000102/PCBPL/2018 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
01/08/2019