STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77871 Máy ly tâm ScanFuge Maxi chuyên dùng trong HTSS TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YS046/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
18/12/2019

77872 Máy ly tâm Sigma 2-7 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á SEA-Sigma-001 Công ty TNHH TMDV Thiết bị Đông Nam Á Còn hiệu lực
26/06/2019

77873 Máy ly tâm tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 321/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
26/03/2021

77874 Máy ly tâm tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SINH NAM 21/16052024/PCBPL-SNC Còn hiệu lực
16/05/2024

77875 Máy ly tâm tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT KHOA 2024-02/PL-VK Còn hiệu lực
12/06/2024

77876 Máy ly tâm thẻ xét nghiệm nhóm máu thuộc hệ thống máy phân tích nhóm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-090/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/05/2020

77877 Máy ly tâm thường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 343/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

77878 Máy ly tâm thường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 405/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

77879 Máy ly tâm thường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 407/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

77880 Máy ly tâm thường thể tích nhỏ TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 158.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021