STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77891 Máy X-quang chẩn đoán kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 35/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/10/2022

77892 Máy X-Quang chuẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI AN GIA 23001/AG/TBYTC Còn hiệu lực
06/03/2023

77893 Máy X-quang chụp cắt lớp vi tính (CBCT) và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 004-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
17/03/2020

77894 Máy X-quang chụp cắt lớp vi tính và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 070-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
24/06/2020

77895 Máy X-quang chụp răng và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 231-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
03/04/2020

77896 Máy X-quang chụp toàn cảnh sọ mặt kỹ thuật số và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 105-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
23/07/2020

77897 Máy X-quang chụp toàn cảnh sọ mặt kỹ thuật số và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 125-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
04/06/2020

77898 Máy X-quang chụp toàn cảnh, sọ mặt kỹ thuật số và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 228-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
09/06/2020

77899 Máy X-quang chụp vú TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0016-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ -Kỹ Thuật- Thiết Bị Y Tế An Quốc Còn hiệu lực
30/08/2019

77900 Máy X-quang chụp vú TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ THÀNH AN 0508-3/2022/TA Còn hiệu lực
05/08/2022