STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77951 Máy X-quang di động kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 163/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
31/12/2021

77952 Máy X-quang di động kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MINH 02/PLXQ Còn hiệu lực
13/10/2022

77953 Máy X-quang di động kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA 051122-1/PLC/QK Còn hiệu lực
05/11/2022

77954 Máy X-quang di động kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MINH 03/PLXQ Còn hiệu lực
29/11/2022

77955 Máy X-quang di động kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED 06/PLVM Còn hiệu lực
30/03/2023

77956 Máy X-quang di động kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT 07/2023/VG-PL Còn hiệu lực
14/04/2023

77957 Máy x-quang di động kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT 08/2023/VG-PL Còn hiệu lực
14/04/2023

77958 Máy x-quang di động kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT 09/2023/VG-PL Còn hiệu lực
15/06/2023

77959 Máy X-quang di động kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN HDN-0005/PLC Còn hiệu lực
30/08/2023

77960 Máy X-quang di động kỹ thuật số TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 303/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2023