STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77971 Máy tạo khí Oxy 9l/phút TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 238-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM DV Tân Việt Mỹ Còn hiệu lực
11/08/2021

77972 Máy tạo N2O trong y tế Digital Ultra Package B TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3140PL-TTDV Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Phát Triển An Khang Còn hiệu lực
08/03/2020

77973 Máy tạo nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 166/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/09/2019

77974 Máy tạo nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 56/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021

77975 Máy tạo nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 57/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021

77976 Máy tạo nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 58/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021

77977 Máy tạo nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 59/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021

77978 Máy tạo nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 60/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021

77979 Máy tạo nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 56/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
17/07/2019

77980 Máy tạo nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 57/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
17/07/2019