STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77981 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 08/MED0521 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/05/2021

77982 Phổi nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 09/MED0521 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/05/2021

77983 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/08/2021 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/05/2021

77984 Phổi nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/05/2021

77985 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/220 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/08/2021

77986 Phổi nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 113.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
09/11/2021

77987 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ 1321/PL-NMC/200000034 Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ công nghệ cao Ngọc Mỹ Đã thu hồi
22/11/2021

77988 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ 1421/PL-NMC/200000034 Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ công nghệ cao Ngọc Mỹ Đã thu hồi
22/11/2021

77989 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/05/57 Còn hiệu lực
20/05/2022

77990 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ 03/PL-NMC/2022 Còn hiệu lực
30/08/2022