STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77991 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 34/2022/NP-PL Còn hiệu lực
26/05/2022

77992 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 35/2022/NP-PL Còn hiệu lực
26/05/2022

77993 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-15/2022/PL Còn hiệu lực
27/06/2022

77994 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-MIN1/210000011/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2022

77995 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 53/2022/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
04/08/2022

77996 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 51/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
11/08/2022

77997 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 51/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
11/08/2022

77998 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 51/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
11/08/2022

77999 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 51/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
11/08/2022

78000 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 54/2022/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
15/08/2022