STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78041 Phin lọc khuẩn dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 02 Còn hiệu lực
08/08/2022

78042 Phin lọc khuẩn dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 61/200000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/10/2022

78043 Phin lọc khuẩn giữ ấm, giữ ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 85/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2020

78044 Phin lọc khuẩn kết hợp làm ẩm dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0007022/QRA Còn hiệu lực
29/06/2022

78045 Phin lọc khuẩn kết hợp làm ẩm dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0007922/QRA Còn hiệu lực
29/08/2022

78046 Phin lọc khuẩn kết hợp làm ẩm dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0008822/QRA Còn hiệu lực
12/10/2022

78047 Phin lọc khuẩn kết hợp làm ẩm dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0009122/QRA Còn hiệu lực
12/10/2022

78048 Phin lọc khuẩn làm ấm làm ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 03/190000002/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Còn hiệu lực
12/08/2019

78049 Phin lọc khuẩn làm ấm làm ẩm dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 02 Còn hiệu lực
08/08/2022

78050 Phin lọc khuẩn làm ẩm và làm ấm cho mở khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-129/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
05/09/2021