STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78051 Máy phun khí dung và các phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190897.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
16/03/2020

78052 Máy phun khí dung và các phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190897 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
28/02/2020

78053 Máy phun khí dung và các phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190898 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
28/02/2020

78054 Máy phun khí dung và các phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190899.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
28/02/2020

78055 Máy phun khí dung và các phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190898.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
16/03/2020

78056 Máy phun khí dung và các phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180051 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
09/11/2021

78057 Máy phun khí dung và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181485 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
31/12/2020

78058 Máy phun khí dung và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181485 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
31/12/2020

78059 Máy phun khí dung và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG 020323-VT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/06/2023

78060 Máy phun khí dung và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 850/ 180000028/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/11/2019