STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78091 Máy nhuộm tiêu bản tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1714/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/06/2021

78092 Máy nhuộm tiêu bản tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1715/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/06/2021

78093 Máy nhuộm tiêu bản tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1716/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/06/2021

78094 Máy nhuộm tiêu bản tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1502/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Còn hiệu lực
06/10/2021

78095 Máy nhuộm tiêu bản tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 375/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/12/2021

78096 Máy nhuộm tiêu bản tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 376/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/12/2021

78097 Máy nhuộm tiêu bản tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 13/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
06/06/2022

78098 Máy nhuộm tiêu bản tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3704/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2023

78099 Máy nhuộm tiêu bản tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR 02/2023/TBR-KQPL Còn hiệu lực
15/08/2023

78100 Máy nhuộm tiêu bản tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3767/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023