STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78091 PHITEN TITANIUM TAPE X30 STRETCHED TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 178-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Efise (Việt Nam) Còn hiệu lực
10/06/2020

78092 PHITEN TITANIUM TAPE X30 STRETCHED SPORT TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 178-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Efise (Việt Nam) Còn hiệu lực
10/06/2020

78093 PHITEN TITANIUM TAPE X30 STRETCHED SPORT TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 178-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Efise (Việt Nam) Còn hiệu lực
10/06/2020

78094 PHITEN TITANIUM TAPE X30 STRETCHED SPORT TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 178-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Efise (Việt Nam) Còn hiệu lực
10/06/2020

78095 PHITEN TITANIUM TAPE X30 STRETCHED SPORT TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 178-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Efise (Việt Nam) Còn hiệu lực
10/06/2020

78096 Phôi cắt sườn răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 003-XV/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
16/03/2020

78097 Phôi cắt sườn răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG 002-2021/200000032/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
31/03/2021

78098 Phôi cắt sườn răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG 009-2022/200000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

78099 Phổi giả TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020011 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT MINH THÀNH Còn hiệu lực
15/01/2020

78100 Phổi giả TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020011/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT MINH THÀNH Còn hiệu lực
05/02/2020