STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78121 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 27/MED1220 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/01/2021

78122 Phổi nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 966/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/03/2021

78123 Phổi nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 966/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/03/2021

78124 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 08/MED0521 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/05/2021

78125 Phổi nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 09/MED0521 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/05/2021

78126 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/08/2021 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/05/2021

78127 Phổi nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/05/2021

78128 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/220 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/08/2021

78129 Phổi nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 113.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
09/11/2021

78130 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ 1321/PL-NMC/200000034 Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ công nghệ cao Ngọc Mỹ Đã thu hồi
22/11/2021