STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78131 Máy nhuộm hóa mô miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HTI 11/2023/PL-HTI Còn hiệu lực
07/11/2023

78132 Máy nhuộm hóa mô miễn dịch tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 321/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
26/03/2021

78133 Máy nhuộm hóa mô miễn dịch tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM 2019002-HNVN/170000004/PCBPL-BYT Đã thu hồi
23/08/2023

78134 Máy nhuộm hóa mô miễn dịch tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM 2019002-HNVN/170000004/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/08/2023

78135 Máy nhuộm kháng thể tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 173/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2024

78136 Máy nhuộm lam kính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 034/BIOCARE/PLTTB-KHITC Còn hiệu lực
29/12/2023

78137 Máy nhuộm lao tự động và các loại hóa chất nhuộm dùng kèm. TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 19/17000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
21/06/2019

78138 Máy nhuộm lao tự động và Hóa chất nhuộm lao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 12A-PL-TTB/BMXVN/2018/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
18/06/2019

78139 Máy nhuộm lao tự động và Hóa chất nhuộm lao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 16A-PL-TTB/BMXVN/2018/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
18/06/2019

78140 Máy nhuộm lao tự động và Hóa chất nhuộm lao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 16B-PL-TTB/BMXVN/2018/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Đã thu hồi
18/06/2019