STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78131 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ 1421/PL-NMC/200000034 Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ công nghệ cao Ngọc Mỹ Đã thu hồi
22/11/2021

78132 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/05/57 Còn hiệu lực
20/05/2022

78133 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ 03/PL-NMC/2022 Còn hiệu lực
30/08/2022

78134 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ 02/PL-NMC/2022 Còn hiệu lực
30/08/2022

78135 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/174 Còn hiệu lực
14/09/2022

78136 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/205 Còn hiệu lực
07/11/2022

78137 Phối nhân tạo - Affinity NT Intergrated CVR Oxygenator with Trillium Biosurface TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 32/ MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2019

78138 Phổi nhân tạo cấp cứu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2018TVC-PL16/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
27/06/2019

78139 Phổi nhân tạo cấp cứu TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 08/170000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/01/2021

78140 Phổi nhân tạo cấp cứu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0312/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021