STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78141 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 241/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
01/12/2021

78142 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-014/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/03/2022

78143 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-012/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/04/2022

78144 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 36/2022/NP-PL Còn hiệu lực
24/05/2022

78145 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2721/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

78146 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2725/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

78147 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-82/170000069/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

78148 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-MIN1/210000011/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2022

78149 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 66/2022/NP-PL Còn hiệu lực
08/08/2022

78150 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 67/2022/NP-PL Còn hiệu lực
08/08/2022