STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78141 Máy nhuộm lao tự động và Hóa chất nhuộm lao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 34-PL-TTB/BMXVN/2018/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
21/06/2019

78142 Máy nhuộm lao tự động và Hóa chất nhuộm lao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 35 - PL - BMXVN/2018/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
21/06/2019

78143 Máy nhuộm lao tự động và Hóa chất nhuộm lao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 09 - PL - BMXVN/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
23/06/2019

78144 Máy nhuộm lao tự động và Hóa chất nhuộm lao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 12A-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
24/06/2019

78145 Máy nhuộm lao tự động và hóa chất nhuộm lao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 12A-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
24/06/2019

78146 Máy nhuộm lao tự động và Hóa chất nhuộm lao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 12B-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Đã thu hồi
24/06/2019

78147 Máy nhuộm mô tế bào trên lam TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1234/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2020

78148 Máy nhuộm mô tế bào trên lam TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1460/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/10/2020

78149 Máy nhuộm mô tế bào trên lam TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1461/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/10/2020

78150 Máy nhuộm mô tế bào trên lam TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1462/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/10/2020