STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78141 Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp mạch. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT 162/KQPL-TVC Còn hiệu lực
05/08/2022

78142 Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 953/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
15/08/2021

78143 Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp động mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 586-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2020

78144 Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp động mạch TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3764 PL-TTDV CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/06/2021

78145 Ống thông dẫn đường dùng trong thủ thuật cấy máy tái đồng bộ tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 024KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/05/2022

78146 Ống thông dẫn đường nòng kép can thiệp mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 173/MCV/1120 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
26/04/2021

78147 Ống thông dẫn đường nòng kép can thiệp mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 115/DA-MCV/22 Còn hiệu lực
23/06/2022

78148 Ống thông dẫn đường trong hỗ trợ can thiệp tim mạch và mạch máu TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 076-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV CVS Medical Còn hiệu lực
25/03/2020

78149 Ống thông dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 26 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
05/06/2022

78150 Ống thông dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 27 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
05/06/2022