STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78191 Máy xét nghiệm HbA1c tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-172022/170000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/08/2022

78192 Máy xét nghiệm HbA1C tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 13/2022/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022

78193 Máy xét nghiệm HbA1c tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 14/2022/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022

78194 Máy xét nghiệm HbA1c tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 15/2022/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022

78195 Máy xét nghiệm HbA1c và hóa chất xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-072017/170000030/PCBPL-BYT Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
01/09/2021

78196 Máy xét nghiệm HbA1c và hóa chất xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-112017/170000030/PCBPL-BYT Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
01/09/2021

78197 Máy xét nghiệm HbA1c và hóa chất xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH 03/2017/QM-PL Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
01/09/2021

78198 máy xét nghiệm Hba1c và linh kiện TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 97 PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chương Nhân Còn hiệu lực
21/11/2019

78199 Máy xét nghiệm HbA1c và thalassemia tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 26-2022/ 170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/08/2022

78200 Máy xét nghiệm HbA1c và thalassemia tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 05-2022/170000007/PCBPL-BYT Đã thu hồi
25/04/2022