STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78191 Stent chặn dòng chảy nội túi phình mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 77A/170000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
03/04/2020

78192 Stent dẫn lưu mật, tụy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL18/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/09/2019

78193 Stent dẫn lưu mật, tụy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL24/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

78194 Stent dẫn lưu mật, tụy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL33/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

78195 Stent dẫn lưu mật, tụy TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1834/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
03/11/2019

78196 Stent dẫn lưu mật, tụy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM PL2013/190000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
25/02/2020

78197 Stent dẫn lưu mật, tụy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM PL2017/190000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
24/03/2020

78198 Stent dẫn lưu mật,tụy dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM PL2032/190000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
15/06/2020

78199 Stent dẫn lưu đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2047/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC Còn hiệu lực
02/02/2021

78200 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 122/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/08/2019