STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78201 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VT001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV Thương Mại Vân Thông Còn hiệu lực
19/12/2019

78202 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 93/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/09/2019

78203 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200104 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT Còn hiệu lực
18/02/2020

78204 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180559 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT Còn hiệu lực
17/03/2020

78205 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181802 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT Còn hiệu lực
17/03/2020

78206 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200199 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT Còn hiệu lực
25/03/2020

78207 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 07.01/PL/KHP Còn hiệu lực
09/09/2022

78208 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 04.01/PL/KHP Còn hiệu lực
09/09/2022

78209 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 05.01/PL/KHP Còn hiệu lực
09/09/2022

78210 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 06.01/PL/KHP Còn hiệu lực
09/09/2022