STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78211 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-162/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
04/11/2021

78212 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/569 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/11/2021

78213 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/586 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021

78214 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/600 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021

78215 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/660 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2021

78216 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2280/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
04/01/2022

78217 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 95/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

78218 Ống thông dẫn đường Attain Command™ + SureValve™ Guide Catheter for Left-Heart Delivery TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 20/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
07/10/2019

78219 Ống thông dẫn đường SOLO-TRAK® TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 21/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2019

78220 Ống thông dẫn đường SOLO-TRAK® TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 18/MED0318 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/04/2020