STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78251 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1545/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/08/2021

78252 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-17/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
24/08/2021

78253 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-18/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
24/08/2021

78254 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-082017/170000030/PCBPL-BYT Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
01/09/2021

78255 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-022017/170000030/PCBPL-BYT Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
01/09/2021

78256 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1982/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/09/2021

78257 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2070/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2021

78258 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 4472021 - ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công nghệ Mediexpress Việt Nam Còn hiệu lực
30/11/2021

78259 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021610/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2021

78260 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SƠN TRÀ 2022/ST-B Còn hiệu lực
20/07/2022