STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78291 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2304-PL-HEMA-002-B Còn hiệu lực
22/05/2023

78292 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2304-PL-HEMA-001-B Còn hiệu lực
22/05/2023

78293 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 124/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/05/2023

78294 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 123/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/05/2023

78295 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2023/MR-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

78296 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 43/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
04/07/2023

78297 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 43/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
04/07/2023

78298 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 43/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
04/07/2023

78299 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 43/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
04/07/2023

78300 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 06/2023/NM-PL Còn hiệu lực
05/10/2023