STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78311 Máy phá rung tim, tạo nhịp và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210162 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
22/03/2021

78312 Máy phá rung và tái đồng bộ tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 61/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
17/07/2019

78313 Máy phá rung và tái đồng bộ tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 61/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/11/2021

78314 Máy phá rung – Evera TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 18/MED0218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
19/07/2019

78315 Máy phá rung – Evera TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 18/MED0218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021

78316 MÁY PHÁ RUNG-ĐÁNH SỐC TIM VÀ PHỤ KIỆN TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 823/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

78317 MÁY PHÁ RUNG-ĐÁNH SỐC TIM VÀ PHỤ KIỆN TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 823/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

78318 Máy pha trộn dịch dinh dưỡng tĩnh mạch và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2206/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
23/08/2021

78319 Máy phân chia mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3754/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2023

78320 Máy phân dàn tiêu bản Máy phân dàn tiêu bản TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3764-1 PL-TTDV Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thiên Nam Còn hiệu lực
04/05/2021