STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78321 Máy xét nghiệm sinh hoá tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-19/2022/PL Còn hiệu lực
28/06/2022

78322 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-162022/170000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/07/2022

78323 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-162022/170000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/07/2022

78324 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 754/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/07/2022

78325 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-CC-114-C Còn hiệu lực
05/09/2022

78326 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-CC-115-C Còn hiệu lực
05/09/2022

78327 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-CC-116-C Còn hiệu lực
05/09/2022

78328 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED PCBPL-BYT-LBM-2022-1 Còn hiệu lực
13/10/2022

78329 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED PCBPL-BYT-LBM/2022-3 Còn hiệu lực
15/11/2022

78330 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED PCBPL-BYT-LBM/2022-3 Còn hiệu lực
15/11/2022