STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78321 Stent đường mật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 121/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
27/07/2020

78322 Stent đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 191.1- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần HTP Việt Nam Còn hiệu lực
27/11/2020

78323 Stent đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-21.19/170000079/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An Còn hiệu lực
01/12/2020

78324 Stent đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 05/MED1121 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
24/11/2021

78325 Stent đường mật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2281/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
03/01/2022

78326 Stent đường mật Cotton-Leung TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 47/MED0320 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
30/03/2020

78327 Stent đường mật kim loại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 121/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
27/07/2020

78328 Stent đường mật ST-2 Soehendra Tannenbaum TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 46/MED0320 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
30/03/2020

78329 Stent đường mật Zimmon TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 45/MED0320 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
30/03/2020

78330 Stent đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2092/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BLUEWAVE Còn hiệu lực
13/09/2020