STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78331 Stents niệu quản có dây dẫn đường các size TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 61-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T Còn hiệu lực
28/06/2019

78332 Stents niệu quản không có dây dẫn đường các size TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 62-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T Còn hiệu lực
28/06/2019

78333 Stents niệu quản không có dây dẫn đường các size TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 185-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T Còn hiệu lực
20/01/2021

78334 Stents thực quản TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 02-QĐPL/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
28/06/2019

78335 Sterile Disposable Syringe TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 144-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần dược phẩm 3/2 (FT Pharma) Còn hiệu lực
29/06/2021

78336 Sterile Feeding Tubes (Dây cho ăn) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 68 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt nam Đã thu hồi
25/12/2019

78337 Sterile Feeding Tubes (Ống thông cho ăn) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 76PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
10/03/2020

78338 Sterile Nelaton Catheter (Ống thông Nelaton) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 68 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt nam Đã thu hồi
25/12/2019

78339 Sterile Nelaton Catheter (Ống thông Nelaton) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 76PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
10/03/2020

78340 Sterile Rectal Tube (Ống thông hậu môn) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 68 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt nam Đã thu hồi
25/12/2019