STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78341 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/366 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2021

78342 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/370 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2021

78343 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/555 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021

78344 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên - EnteerTM Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 143/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

78345 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại vi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 19/MED0220 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/03/2020

78346 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG 08/HVL/170000105/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG Đã thu hồi
08/04/2020

78347 Ống thông hổ trợ can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG 11.21/HVL/170000105/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/11/2022

78348 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM PLĐKLH-G18-221205-0022 Còn hiệu lực
06/12/2022

78349 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG 10.22GM/HVL/170000105/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/02/2023

78350 Ống thông hỗ trợ chẩn đoán ung thư gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 05060817 Công ty TNHH MTV CVS Medical Còn hiệu lực
06/08/2019