STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78361 Máy phá rung tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA 13/180000012/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - khoa học kỹ thuật Minh Duy Còn hiệu lực
29/07/2019

78362 Máy phá rung tim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018847 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT NAM GRAND PRIX Còn hiệu lực
25/12/2019

78363 Máy phá rung tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 114-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

78364 Máy phá rung tim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018847/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT NAM GRAND PRIX Còn hiệu lực
26/02/2020

78365 Máy phá rung tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HNK VIỆT NAM 05revNKC/170000078/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nhật Nam Còn hiệu lực
20/08/2020

78366 Máy phá rung tim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC 02102019/PLTTBYT-AP CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Còn hiệu lực
21/09/2020

78367 Máy phá rung tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 229DC-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
15/01/2021

78368 Máy phá rung tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 200520202-TPC/ 170000050/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật TPCOM Còn hiệu lực
28/10/2021

78369 Máy phá rung tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH 04NP-NKC Văn Phòng Đại diện Nipon Corporation tại Thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
09/11/2021

78370 Máy phá rung tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 254/2021/BKQPL-VQ Công ty TNHH Việt Quang Còn hiệu lực
08/01/2022